🔺 قطعی چند روزه آب در شهرک ۲۲ بهمن ارتش بعد سعیدآباد و ایران یاسا

 

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!