فرهنگ سازی –۴۹  (دل بریدن از تجمل)

 

دل بریدن از تجمل یعنی

نزدیکی به خئت

 

 

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان

www.khabarbaghestan.ir

___________________________________

(مطالب فرهنگ سازی – تصاویر فرهنگ سازی- فرهنگ سازی عکس نوشته)

نظر شما!!