وزیر بهداشت در مراسم اهدای تجهیزات بیمارستانی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام

وزیر بهداشت در مراسم اهدای تجهیزات بیمارستانی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام

نظر شما!!