چای سیاه را چند بخریم؟

چای سیاه را چند بخریم؟

نظر شما!!