پراید شاید ۸۰میلیونی شود! / منتظر سقوط آزاد قیمتها نباشید

پراید شاید ۸۰میلیونی شود! / منتظر سقوط آزاد قیمتها نباشید

نظر شما!!