نماینده ادوار مجلس گفت: نوع شرکت مردم در انتخابات دوره‌های گذشته نشان از عدم تمایل آنها به گزینه‌های نظامی برای ریاست جمهوری دارد.
محمدرضا خبازبیان کرد: با چالش مشارکت حداقلی مردم در انتخابات ۱۴۰۰ مواجه هستیم.

او با تاکید بر اینکه در انتخاب رئیس جمهور نباید آزمون و خطا کرد، اظهار کرد: کسی که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود باید اهل مذاکره و گفتگو باشد

نظر شما!!