بیرانوند: پسرم سرما خورد، ۳ روز نگذاشتند تمرین کنم!

بیرانوند: پسرم سرما خورد، ۳ روز نگذاشتند تمرین کنم!

نظر شما!!