اگر عادی انگاری کنیم، زمستانی سخت خواهیم داشت

اگر عادی انگاری کنیم، زمستانی سخت خواهیم داشت

نظر شما!!