اعتراف سعودی‌ها به خسارات ناشی عملیات یمنی‌ها

اعتراف سعودی‌ها به خسارات ناشی عملیات یمنی‌ها

نظر شما!!