آب دریاچه ارومیه ۵ برابر شد

آب دریاچه ارومیه ۵ برابر شد

نظر شما!!