آغازعملیات آسفالت ریزی خیابان شهید رستمی محله باباسلمان باغستان
آغازعملیات آسفالت ریزی خیابان شهید رستمی محله باباسلمان باغستان

آغازعملیات آسفالت ریزی خیابان شهید رستمی محله باباسلمان باغستان

نظر شما!!