فرهنگ سازی – ۲۵ (تخریب اموال عمومی)

حق الناس نابخشودنی است
تخریب اموال عمومی حق الناس است

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!