فرهنگ سازی – ۱۶ (معلولان)

فقط برای چند لحظه
خود را جای معلولان بگذارید

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!