فرهنگ سازی – ۱۳ (معلولان)

در مواجهه با معلولان
همدلی را چند برابر کنیم

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!