فرهنگ سازی – ۱۰ (صرفه جویی در مصرف آب)

سیراب شدن روزانه ۵ اصله درخت
با بستن به موقع شیرآب در هر بار شستن ظروف

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!