به گزارش روابط عمومی خبر باغستان :

🔸 انتخاب آقای ناصر عظیمی

🔹 به عنوان مشاور عالی شورای شهر باغستان
🔹 و مسئول مرکز پژوهش و مطالعات شورای شهر باغستان

انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!