✅ بعد از انتشار سرعتگیر نصب شده در بلوار شهید همدانی خادم آباد ـ نصیرآباد در خبرباغستان
💠 شهرداری باغستان اقدام به مناسب تر کردن (عامیانه اش میشه : نرم کردن سرعتگیر) نمود .

🔺 با پیگیری های خبر باغستان : به زودی رنگ آمیزی و نصب تابلو هشدار دهنده برای این سرعتگیر انجام خواهد شد .

😀 با این کار دیگه شاهد پرش از سرعتگیر نمیشیم و آروم میپرن 😉😀 امیدوارم تا نصب تابلو و رنگ آمیزی شاهد تصادف نباشیم…

 

 

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!