فیلم مصاحبه زمان و نحوه شکل گیری و تاسیس شهرک صنعتی گلگون در ذیل :

گفتگوی برنامه صنعتگران با آقای خلیلی بازرس هیئت مدیره شهرک صنعتی گلگون و یکی از سابقون شهرک صنعتی و گفتگو با ایشان در مورد زمان و نحوه شکل گیری و تاسیس شهرک صنعتی گلگون شهر باغستان

نظر شما!!