پایان نظرسنجی خبرباغستان درمورد عملکرد ریاست شورای شهر باغستان فتح اله شکوری

و عملکرد خیلی ضعیف رئیس شورای شهر باغستان اقای شکوری

نظر شما!!