فرهنگ سازی – ۴۶ (خنک کردن دما توسط درختان)

درختان ۳ تا ۶ درجه دمای محیط را خنک تر می کنند

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

(مطالب فرهنگ سازی – تصاویر فرهنگ سازی- فرهنگ سازی عکس نوشته)

نظر شما!!