اخبار منتشر شده در موضوع : "انتخابات شورای شهر باغستان"

آقای سروش آزادی در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

آقای سروش آزادی در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

💠 مشاهده آخرین اخبار انتخابات در رسانه خبر باغستان ✅ آقای سروش آزادی با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند . منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
آقای سهند علی محمدی در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

آقای سهند علی محمدی در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

💠 مشاهده آخرین اخبار انتخابات در رسانه خبر باغستان ✅ آقای سهند علی محمدی با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند . منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
آقای حسن افتخاری در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

آقای حسن افتخاری در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

💠 مشاهده آخرین اخبار انتخابات در رسانه خبر باغستان ✅ آقای حسن افتخاری با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند . منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
آقای عباس رنجور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

آقای عباس رنجور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

💠 مشاهده آخرین اخبار انتخابات در رسانه خبر باغستان ✅ آقای عباس رنجور با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند . منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
آقای محمد جانی نژاد در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

آقای محمد جانی نژاد در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

💠 مشاهده آخرین اخبار انتخابات در رسانه خبر باغستان ✅ آقای محمد جانی نژاد با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند . منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
آقای مهدی شیری در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

آقای مهدی شیری در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

💠 مشاهده آخرین اخبار انتخابات در رسانه خبر باغستان ✅ آقای مهدی شیری با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند .   منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
آقای مهدی محسن پور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

آقای مهدی محسن پور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

💠 مشاهده آخرین اخبار انتخابات در رسانه خبر باغستان ✅ آقای مهدی محسن پور با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند . منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
آقای وحید رستمی در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

آقای وحید رستمی در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

💠 مشاهده آخرین اخبار انتخابات در رسانه خبر باغستان ✅ آقای وحید رستمی با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند . منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
آقای پویا مهدی زاده در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

آقای پویا مهدی زاده در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

💠 مشاهده آخرین اخبار انتخابات در رسانه خبر باغستان ✅ آقای پویا مهدی زاده با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند . منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
آقای جعفر میرزایی در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

آقای جعفر میرزایی در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

💠 مشاهده آخرین اخبار انتخابات در رسانه خبر باغستان ✅ آقای جعفر میرزایی با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند . منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
آقای حامد شریفی در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

آقای حامد شریفی در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

💠 مشاهده آخرین اخبار انتخابات در رسانه خبر باغستان ✅ آقای حامد شریفی با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند . منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
خانم سید مهری سیدان در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

خانم سید مهری سیدان در ستاد انتخابات شهرستان شهریار

💠 مشاهده آخرین اخبار انتخابات در رسانه خبر باغستان ✅ خانم سید مهری سیدان با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند . منبع: خبرباغستان

ادامه خبر