اولین محموله واکسن چینی کرونا در فرودگاه دمشق

اولین محموله واکسن چینی کرونا در فرودگاه دمشق

نظر شما!!