سخنگوی وزارت خارجه چین

سخنگوی وزارت خارجه چین

نظر شما!!