وقوع انفجار در شرق پایتخت عراق

وقوع انفجار در شرق پایتخت عراق

نظر شما!!