🔹 پایان دلخراش و ناراحت کننده آسفالت پروژه عمرانی کنارگذر و کمربندی خ آزادگان نصیرآباد به دهشاد جهت اتصال به جاده ساوه

⚠️ کانال آب محمدیه به دلیل عدم استحکام پوشش های روی سیفون کانال آب با درست نمودن خاکریز و بستن راه مانع آسفالت قسمت نهایی جاده شد .

 

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!