همه شرکت کنندگان در قمار بازنده هستند

همه شرکت کنندگان در قمار بازنده هستند

نظر شما!!