برگزاری سی یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شهریار

برگزاری سی یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شهریار

نظر شما!!