کمتر از ۲۰ شهر همچنان قرمز هستند

کمتر از ۲۰ شهر همچنان قرمز هستند

نظر شما!!