کمتر از یک سوم بودجه کشور از مالیات تامین می‌شود

کمتر از یک سوم بودجه کشور از مالیات تامین می‌شود

نظر شما!!