چرا تخم مرغ گران شد

چرا تخم مرغ گران شد

نظر شما!!