یک کارشناس خودرو تاکید کرد: اگر تعداد زیاد خودرو وارد نکنیم، نمی توانیم روی کاهش قیمت خودرو تاثیر بگذاریم.
تغییرات قیمت خودرو تا پایان سال روندی نوسانی دارد و تا انتهای سال اتفاق خاصی در بازار خودرو نخواهد افتاد.

نظر شما!!