ویژگی سالگرد شهید سلیمانی؛ «مردمی» بودن است

ویژگی سالگرد شهید سلیمانی؛ «مردمی» بودن است

نظر شما!!