هر نوع ذوق زدگی برای مذاکره با آمریکا خطاست

هر نوع ذوق زدگی برای مذاکره با آمریکا خطاست

نظر شما!!