مردم تصمیمات انتخاباتی‌شان را دقیقه 90 می‌گیرند

مردم تصمیمات انتخاباتی‌شان را دقیقه 90 می‌گیرند

نظر شما!!