مردم به چهره شاخص و شناخته شده رای می‌دهند

مردم به چهره شاخص و شناخته شده رای می‌دهند

نظر شما!!