محکومیت اظهارات اردوغان در مجلس

محکومیت اظهارات اردوغان در مجلس

نظر شما!!