صدور چک در وجه حامل، از امروز ممنوع شد

صدور چک در وجه حامل، از امروز ممنوع شد

نظر شما!!