شهید فخری زاده، سرباز رهبری بود و فدای این مسیر شد

شهید فخری زاده، سرباز رهبری بود و فدای این مسیر شد

نظر شما!!