در برخورد با اخلال گران ارزی خط قرمزی نداریم

در برخورد با اخلال گران ارزی خط قرمزی نداریم

نظر شما!!