خواب بن سلمان برای عراق/ سعودی می تواند جایگزین ایران در بغداد شود؟

خواب بن سلمان برای عراق/ سعودی می تواند جایگزین ایران در بغداد شود؟

نظر شما!!