جلوی تخلف را باید از سرچشمه گرفت

جلوی تخلف را باید از سرچشمه گرفت

نظر شما!!