بایدن رسماً رئیس جمهور آمریکا شد

بایدن رسماً رئیس جمهور آمریکا شد

نظر شما!!