بایدن درپی ترامپ زدایی از کاخ سفید

بایدن درپی ترامپ زدایی از کاخ سفید

نظر شما!!