ایران همواره در کنار دولت و ملت سوریه خواهد بود

ایران همواره در کنار دولت و ملت سوریه خواهد بود

نظر شما!!