آیا احتمال رسیدن قیمت دلار به کانال ۲۰ هزار تومان وجود دارد؟

آیا احتمال رسیدن قیمت دلار به کانال ۲۰ هزار تومان وجود دارد؟

نظر شما!!