کدام مشاغل از اول آذر فعال هستند

کدام مشاغل از اول آذر فعال هستند

نظر شما!!