کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سیاست های مجلس مبنای علمی ندارند و به سود اقتصاد کشور نیستند!

کشور ما منابع مالی کافی ندارد. دولت ابزار مناسبی برای جلوگیری از ضررهای بیشتر ندارد و به دلیل ضعف سیاست و مدیریت و ناتوانی علمی افراد که در این حوزه فعالیت می‌کنند اعتماد مردم را هم از دست داده است.

این صحبتهای بهمن آرمان در شرایطی است که مجلس و دولتمردان بر سر طرح یارانه کالاهای اساسی به انتقاد از یکدیگر مشغول هستند.

نظر شما!!