مصاحبه با مهندس حیدری جانشین طرح جهادی اداره برق برای اصلاح شبکه باغستان شهریار

نظر شما!!