🔸شهردارباغستان از اتمام عملیات مرحله بتن ریزی ساختمان درمانگاه نصیرآباد خبر داد و اظهارداشت: این پروژه یکی از پروژه‌های شاخص مدیریت شهری است و امیدواریم بعد از اتمام و بهره برداری از آن بخش عمده ای از نیازهای بهداشتی و درمانی شهروندان ساکن در محله نصیرآباد مرتفع گردد.

نظر شما!!