جناب آقای دکتر حسن رنجبر،شهردارباغستان

🗒  ۲۲مهرماه ۱۳۹۹
⏰ از ساعت ۸ الی ۱۲

👥 تعداد مراجعین: ۵۸ نفر

📌اهم موضوعات:
▪️درخواست مساعدت‌های مالی
▪️ درخواست صدور پایانکار و عدم خلاف
▪️ درخواست جدول و آسفالت کوچه ها

نظر شما!!